Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Anbieter
in Ihrem Land

oder kaufen Sie das Buch hier online.

ItalianοEnglishEspañolΕλληνικάFrançais DeutschРусский
Ausdrucken

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЧЕРВЕНА ПЛАНЕТА V.M. Rabolú
größeres Bild anzeigen

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЧЕРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú

Херколубус или Червена Планета (V.M. Rabolú)Bulgarische

Preis: 7,00 €


ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЧЕРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú (1926-2000)

„Написах тази книга с голяма само­жер­тва, на легло, без дори да мога да зас­тана на крака или да седна. Но положих го­ле­ми уси­лия, виждайки нуждата, която съ­щес­т­вува да предупредя Човечеството за ка­тастрофата, ко­ято наближава.“

„Хер­колу­бус, Червена планета, е ги­гант, пет или шест пъти по-голям от Юпитер и нищо не може да го спре или отклони от орбита.“

„Учените и цял свят са в паника преди още да е настъпила гибелта, но никой зе­мен жител ня­ма страх от Бога. Мислят, че се разпо­реждат и властват над живота, но едва сега ще видят божествената справед­ливост, която ни съди според делата ни.“

„По морското дъно са зейнали огромни, много дълбоки пукнатини, които вече вли­зат в досег с огъня на Земята в резултат на ядрените опити, които правят учените и „суперсилите“, които мислят, че са си­ли без да си дават сметка за пос­ледстви­ята от варварщините, които са из­вършили и про­дължават да вършат срещу Чове­чес­т­вото.“

„Огънят на Земята вече облъхва водата и се появяват циклони. Това е явлението, на­ричано от господа американците „Фе­но­менът Ел Ниньо“. Не е обаче никакъв „Ел Ниньо“, а контактът на земния огън с во­дата в океана. Разширя­ващите се пук­на­тини ще причинят земетре­сения и дру­ги катаклизми и на дъното, и на сушата и не ще остане камък върху камък в крайб­реж­ните градове. Планетата ни бавно ще по­тъва в океана, защото оста й вече е из­мес­тена след всички тези опити, които се осъ­ществяват.“

„Често съм общувал с извънземните. По­се­щавал съм Венера и Марс, като съз­на­телно се пренасях с Астралното си тя­ло. Готов съм да потвърдя, че жителите им са прекрасни същества. Не намирам ду­ми да опиша мъд­ростта, културата и ан­гелския им жи­вот.“

„Междупланетните кораби се движат със слънчева енергия. Те са от непознат тук ма­териал и са устойчиви на куршуми и какво ли още не. Монолитни са, няма за­варки, нито нитове или болтове и се уп­рав­ляват с помощ­та на бутони.“

„Всяко човешко същество носи в себе си Божествена искра, наричана Душа, Будàта или Същност. Наричат я с различ­ни имена, но всъщност тя е една Божест­вена искра, която ни подбужда и ни дава сили да започнем една духовна работа ка­то тази, на която ви уча. Тази Същност или Душа е в капана на всичките ни ло­шотии, пороци и психологични „Аз-ове“, езо­терично нарече­ни „Его“. Те спъват сво­бодната й изява, защото поемат представ­ля­ването в управлението на човека.“

„Тъй, чрез стремеж към смъртта на „Его­то“, ще постигнем Научното цело­мъд­рие и ще заобичаме Човечеството. А който не работи по изкореняването на по­роците, не ще постиг­не целомъдрие или лю­бов към дру­гите, понеже той не обича сам себе си.“

„Това е Астралното поле или Петото из­мерение, където не съществуват маса и раз­стояния, на него принадлежи Астрал­ното тяло. То е енергийно тяло, равнос­той­но на физическото, но може да се дви­жи със ско­ростта на мисълта. Способно е да изслед­ва всичко във Вселената, което по­желае.“

„Мантрата представлява магично сло­во, което ни позволява да напуснем физи­ческото тяло при пълно съзнание и после да се завърнем в него.“

Мантра ЛА РА С
Мантра ФА РА ОН

 

„Уважаеми читателю, говоря предел­но откровено, за да разберете, че е крайно вре­ме да се заловите за работа, защото вън от опасност ще бъде всеки, който се тру­ди. С казаното в тази книга не искам да на­влизам в теории или спорове, а да Ви от­крия истинното учение, което давам в тази книга, защото няма нищо друго, към което да прибегнем.“

 

Съдържаниеs
 • Предговор
 • Херколубус или Червена Планета
 • Ядрените Опити и Океанът
 • Извънземните
 • Смъртта
 • Астралната Проекция
 • Заключителна Бележка
Technische Merkmale
 • 64 Seiten
 • Größe 13 x 18,5 cm
 • gebunden
 • Einband laminiert
 • Verkaufspreis 7 €