Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Anbieter
in Ihrem Land

oder kaufen Sie das Buch hier online.

ItalianοEnglishEspañolΕλληνικάFrançais DeutschРусский
Ausdrucken

HERKOLUBUS ELI PUNAINEN PLANEETTA V.M. Rabolú
größeres Bild anzeigen

HERKOLUBUS ELI PUNAINEN PLANEETTA
V.M. Rabolú

Herkolubus eli Punainen Planeetta (V.M. Rabolú)Finnisch

Preis: 7,00 €


HERKOLUBUS ELI PUNAINEN PLANEETTA
V.M. Rabolú

”Kirjoitin tämän kirjan säästämättä itseäni maa­tessani sängyssäni kykenemättömänä nouse­maan tai istumaan. Kuitenkin tajutessani tar­peen varoittaa Ihmiskuntaa tulevasta katastro­fista tein suuren ponnistuksen.”

”Herkolubus eli Punai­nen Pla­neetta on 5 tai 6 kertaa suurempi kuin Jupi­ter. Se on valtavan suuri jättiläinen ja ei ole mitään, mikä voisi pysäyttää sitä tai muuttaa sen kulkua.”

”Tiedemiehet ja koko maailma ovat panii­kis­sa, vaikka itse katastrofi ei ole vielä alka­nut. Kuitenkaan Jumalan pelkoa ei ole yh­des­säkään ihmisessä. He uskovat, että he ovat elämän herroja ja hallitsijoita, kaikki­valti­ai­ta, mutta he tulevat näkemään, että to­della­kin on olemassa Jumalallinen Oikeus, jo­ka tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan.”

„On olemassa suuria, hyvin syviä halkeamia me­renpohjassa, jotka jo nyt ovat kosketuk­ses­sa maapallon tulen kanssa. Tämä johtuu suo­raan ydinkokeista, joita tiedemiehet te­kevät ja vallat, jotka luulevat olevansa kaik­ki­valtiaita. He eivät ole punninneet kauhu­te­ko­jensa seu­ra­uksia, joita he ovat tehneet ja te­ke­vät edel­leen maapalloa ja Ihmiskuntaa vas­taan.”

”Maapallon tuli on jo nyt kosketuksessa ve­den kanssa: pyörremyrskyjä on alkanut esiin­tyä ja niitä herrat amerikkalaiset kutsu­vat ”El Ni­no Ilmiöksi”. Se ei ole ”El Nino”, vaan maa­pallon tulen kosketus veteen ja se levi­ää val­tame­ris­sä. Riippuen merenpohjan hal­keamasta syn­tyy merenjäristyksiä, maan­osien­jä­ris­tyk­siä ja muita kamalia tapahtumia ve­dessä ja maan­pinnalla. Kaikki rannik­ko­kau­pun­git huuh­tou­tuvat mereen ja maa tulee va­joa­maan me­reen, koska maapallon akseli on siirtynyt pai­kaltaan ydinkokeiden seu­rauk­se­na.”

”Olen ollut tekemisissä avaruusolentojen kans­sa monta kertaa. Olen käynyt Venuksessa ja Marsissa matkustaen tietoisesti Astraali­ruu­miissani ja voin todistaa, kuinka ihmeelli­siä niiden asukkaat ovat. Minulla ei ole tar­peek­si sanoja kuvaillakseni heidän viisaut­taan, kult­tuuriaan ja enkelimäistä elämää, jota he elä­vät.”

”Kaikki planeettojen väliset avaruusalukset liik­kuvat aurinkoenergialla. Ne on tehty ma­teriaalista, jota ei ole olemassa planeetal­lam­me ja joka kestää luodit ja kaiken. Ne on tehty yhdestä palasta, niissä ei ole liitteitä, lii­toksia eikä ruu­veja ja niitä ohjataan kos­ket­timilla.”

”Jokaisessa ihmisessä on sisällään Jumalalli­nen Kipinä, joka on nimeltään Sielu, Bud­hata tai Olemus. Sillä on eri nimiä, mut­ta todellisuudessa se on jumalallinen kipi­nä, jo­ka kannustaa meitä eteenpäin ja antaa meil­le voimaa ryhtyä sellaiseen henkiseen teh­tä­vään, jota opetan. Tämä Olemus tai Sie­lu on kahlittu kaikkeen pahuuteen, vikoihin tai psy­kologiseen minään, jota esoteeri­sesti kut­sutaan ”Egoksi”. Nämä estävät Ole­muk­sen vapaan ilmaisun, koska ne valtaavat hen­ ki­lön edustamisen ja hallinnan.”

”Tällä työllä Egon kuolemaksi, minkä teille tässä selvitän, saatte Tieteellisen Siveyden ja opitte rakastamaan Ihmiskuntaa. Se, joka ei tee työ­tä hajottaakseen vikojansa, ei voi kos­kaan saa­vuttaa Siveyttä eikä voi koskaan ra­kastaa toisia ihmisiä, koska hän ei rakasta it­seään.”

”Tämä on Astraalinen Taso tai Viides Ulottu­vuus, jossa ei ole painoa eikä välimatkaa ja johon Astraaliruumis kuuluu. Ruumis, joka on tar­kal­leen samanlainen kuin fyysinen ruu­miim­me, mutta joka on energiaa ja liikkuu suu­rilla no­peuksilla kuten ajatus ja joka voi tutkia mitä tahansa haluaa koko maailmassa.”

”Mantra on maa­ginen sana, joka an­taa meille luvan poistua fyysisestä ruu­miis­tamme ja palata siihen täy­sin tietoisesti.”

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

 

”Rakas lukijani, puhun hyvin selvästi, että ym­märtäisitte tarpeen keskittyä tosissanne työ­hön. Koska se, joka tekee työtä, välttää vaa­ran. Tämä ei tarkoita sitä, että keksisitte teo­ri­oita tai ryhtyisitte keskusteluihin, vaan et­tä alkaisitte kokeilla todellista oppia, jon­ka teille annan tässä kirjassa, koska mi­tään muu­ta ei ole mihin turvautuisimme.”

 

Sisällys
 • Alkusanat
 • Herkolubus eli Punainen Planeetta
 • Ydinkokeet ja Valtameri
 • Avaruusolennot
 • Kuolema
 • Astraalinen Kehittyminen
 • Loppuhuomautus
Technische Merkmale
 • 64 Seiten
 • Größe 13 x 18,5 cm
 • gebunden
 • Einband laminiert
 • Verkaufspreis 7 €