Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Anbieter
in Ihrem Land

oder kaufen Sie das Buch hier online.

ItalianοEnglishEspañolΕλληνικάFrançais DeutschРусский
Ausdrucken

HERKOLUBUSZ AVAGY VÖRÖS BOLYGÓ V.M. Rabolú
größeres Bild anzeigen

HERKOLUBUSZ AVAGY VÖRÖS BOLYGÓ
V.M. Rabolú

Herkolubusz avagy Vörös Bolygó (V.M. Rabolú)Ungarisch

Preis: 7,00 €


HERKOLUBUSZ AVAGY VÖRÖS BOLYGÓ
V.M. Rabolú

„Ezt a könyvet nagy önfeláldozással ír­tam, ágyban fekve, anélkül hogy lábra tud­tam vol­na állni, vagy akár csak felülni. Azon­ban szük­ségét érezve annak, hogy fi­gyel­mez­tes­sem az Emberiséget a közelgő ka­taszt­ró­fá­ra, erőt vettem magamon.”

„A Herkolubusz 5-6-szor nagyobb a Juppiternél, egy óriás, tehát nincs semmi, ami megakadályozhatná vagy eltérít­hetné.”

„A tudósok és az egész világ pánikba esett anélkül, hogy a pusztulás elkezdődött volna, de Isten félelme nincs meg egyik földlakó­ban sem. Azt gondolják, hogy uralják az éle­tet, hogy erősek, de most majd meglátják, hogy létezik Isteni Igazságszolgáltatás, mely tetteinknek megfelelően ítélkezik felettünk.”

„Hatalmas repedések vannak a tenger tel­jes hosszában, nagyon mélyek és már érint­kezésbe léptek a Föld tüzével, pontosan a kí­sérleti atomrobbantások miatt, amelyeket a tudósok és a nagyhatalmak végeznek, akik azt hiszik, hogy nagyhatalmak, anélkül hogy számításba vennék azoknak a szörnyűségek­nek a következményeit, amelyeket a múlt­ban elkövettek, és amelyeket ma is elkövet­nek a boly­gó és az Emberiség ellen.”

„A Föld tüze már érintkezésbe lépett a vízzel, és megjelennek a ciklonok, amelye­ket az amerikai urak „El Niño jelenségnek” hívnak. Ez nem az „El Niño”, ez a Föld tü­zé­nek érintkezése a vízzel, amely az óceá­non ke­resztül továbbterjed. A repedéstől füg­gően tengeri rengések, kontinentális ren­gé­sek fog­nak megjelenni, félelmetes dolgok tör­ténnek majd a vízben és a szárazon, és nem lesz ten­gerparti város, amelyet ne pusz­tí­tana el. Ak­kor elkezd majd bolygónk az óceánba sül­lyedni, mert a Föld tengelye már kimoz­dult ezek miatt a kísérleti atomrobban­tások miatt, amelyeket végeznek.”

„Többször kapcsolatba léptem földönkí­vü­li­ekkel; csillagtestemmel utazva tu­dati ál­la­pot­ban jártam a Vénuszon és a Mar­son, és iga­zolni tudom, tanúságtételt tu­dok adni ezek­ről a csodálatos lakókról. Nem talá­lok sza­vakat, hogy leírjam a bölcsességü­ket, a kul­tú­rájukat és azt az angyali életet, amelyet él­nek.”

„Minden bolygóközi űrhajó napenergiával működik. Olyan anyagból vannak, ami ezen a bolygón nem létezik, ami golyóálló és min­den­álló; egy darabból készültek, nin­cse­nek hegesztések vagy szegecsek rajta, és gom­bok­kal irányítják.”

„Minden emberi lény magában hordoz egy Isteni Szikrát, amit Léleknek, Budhata-nak vagy Lényegnek neveznek. Nos, több el­neve­zése is van, de a valóságban ez egy is­teni szikra, ami ösztönöz minket és erőt ad, hogy elkezdjünk egy olyan szellemi munkát, amit itt tanítok. Ez a Lényeg vagy Lélek csap­dában vergődik az összes gonoszsá­gunk­ban, hibáinkban vagy lelki énünben, amit ezo­te­rikusan Egónak hívnak; ezek azok, ame­lyek nem engedik szabadon megnyilvá­nulni, mert ezek veszik át az egyén képvi­sele­tét és irá­nyí­tását.”

„Az Egó halálának folyamata által, ame­lyet nektek kifejtek, az ember szert tesz a tu­do­mányos tisztaságra, és megtanulja sze­ret­ni az Emberiséget. Az, aki nem munkálko­dik azon, hogy feloldja a hibáit, soha nem érheti el a tisztaságot, és soha nem jut el odá­ig, hogy szeretetet érezzen mások iránt, mert nem szereti saját magát.”

„Ez az Asztrális Sík vagy az Ötödik Di­menzió, ahol nincs súly és távolság, és aho­vá az Asztrális Test tartozik; egy olyan test, amely pontosan megegyezik a természetes testtel, energiával telt, nagy sebességgel mo­zog, mint a gondolat, és képes arra, hogy bár­mit megvizsgáljon az Univerzumban, amit csak akar.”

„A mantra egy mágikus szó, amely lehetővé teszi, hogy kilépjünk a tes­tünk­ből és vissza­tér­jünk abba, tudatunk tel­jes birtokában.”

Mantra LA RA SZ
Mantra FA RA ON

 

„Kedves olvasó: Nagyon tisztán beszélek, hogy megértsd a szükségességét annak, hogy komolyan elkezdj munkálkodni, mert az, aki ezt teszi, megmenekül a veszélytől. Ezt nem azért teszem, hogy elméleteket al­kossanak vagy vitát nyissanak erről, hanem hogy meg­is­merd az igaz tanítást, amelyet ebben a könyv­ben adok, mivel nem maradt semmi más, ahová fordulhatnánk.”

 

Tartalom
 • Előszó
 • Herkolubusz avagy Vörös Bolygó
 • A Kísérleti Atomrobbantások és Az Óceán
 • A Földönkívüliek
 • Halál
 • Asztrális Kiteljesedés
 • Záró Megjegyzés
Technische Merkmale
 • 64 Seiten
 • Größe 13 x 18,5 cm
 • gebunden
 • Einband laminiert
 • Verkaufspreis 7 €