Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Anbieter
in Ihrem Land

oder kaufen Sie das Buch hier online.

Ausdrucken

HERKOLUBAS, ARBA RAUDONOJI PLANETA
V.M. Rabolú (1926-2000)

„Šią knygą parašiau aukodamasis, pri­kaus­ty­tas prie lovos, nepajėgdamas nei at­si­stoti, nei atsisėsti. Tačiau, matydamas būti­nybę įspė­ti Žmo­niją apie gresiančią pražūtį, sten­giausi iš visų jėgų.“

„Herkolubas arba Raudonoji pla­neta yra penkis ar šešis kartus didesnė už Jupiterį. Tai – didžiulis milžinas, tad nėra jė­gos, galinčios jį sustabdyti ar nukreipti kita kryptimi.“

„Nors pražūtis dar neprasidėjo, mokslininkai ir visas pasaulis apimti panikos. Tačiau nė vie­na Žemės būtybė dar nepažįsta Dievo bai­mės. Jie tiki esą visagaliai gyvenimo šei­mi­ninkai ir valdytojai, bet greitai pamatys, kad egzistuoja Dieviškasis Teisingumas, nu­tei­sian­tis mus už mūsų poelgius.“

„Vandenyno gelmėse yra didelių, labai gilių įtrūkimų, kurie jau dabar liečiasi su Žemės ugnimi. Tai tiesiogiai susiję su mokslininkų ir kitų jėgų, laikančių save visagalėmis, at­liekamais bandymais. Jie neįvertina savo pa­darytų blogybių padarinių ir toliau neša blo­gį planetai ir Žmonijai.“

„Žemės ugnis jau liečiasi su vandeniu, pra­si­dėjo ciklonai, kuriuos amerikiečiai va­di­na „El Niño reiškiniu“. Tai nėra „El Niño“, tai – Žemės ugnies sąlytis su vande­niu, besi­drie­kiantis per vandenyną. Dėl šių gelmės įtrū­kimų prasidės žemės drebėjimai, požeminiai smūgiai jūroje ir kiti bau­gi­nantys reiškiniai van­denyje ir sausumoje. Neliks nė vieno pa­jūrio miesto, – visi bus nušluoti nuo Že­mės pavir­šiaus. Žemė pra­dės grimzti į van­denyną, nes paveikta ban­dy­mų jos ašis pra­dėjo judėti.“

„Aš daug kartų buvau sutikęs kitų planetų gyventojų. Pasąmoningai keliaudamas savo astraliniu kūnu, buvau Veneroje bei Marse ir galiu paliudyti, kad jų gyventojai yra nuosta­būs. Trūksta žodžių aprašyti jų išmintį, kul­tūrą ir angelišką gyvenimą.“

„Visi tarpplanetiniai erdvėlaiviai yra varomi Saulės energija. Jie pagaminti iš mūsų pla­ne­toje neegzistuojančios kulkoms atsparios medžiagos, išlieti iš vieno gabalo, nesuvi­rin­ti, nesujungti, nesuveržti ir valdomi dau­gy­be mygtukų.“

„Kiekvienas žmogus viduje turi Dieviškąją Ki­birkštį, vadinamą Siela, Budhata ar Esme. Ją galima pavadinti įvairiais vardais, bet iš tie­sų tai yra Dieviškoji Kibirkštis, kuri pa­laiko mus ir suteikia mums jėgų pradėti dva­sinį dar­bą, kurio aš mokau. Mūsų Esmė ar Siela yra įkalinta mūsų nedorybių, ydų ar psicholo­gi­nių „aš“ gniaužtuose, kurie ezote­riškai va­dina­mi ego. Tai trukdo Esmei lais­vai pasi­reikš­ti, nes visa tai atspindi žmo­gų ir jį valdo.“

„Siekdami Ego mirties, kaip aš nurodau, pa­si­eksite Mokslinę Skaistybę ir išmoksite my­lėti Žmoniją. Tie, kurie nenaikina ydų, nie­ka­da negalės pasiekti Skaistybės ir niekada ne­pajus meilės kitiems, nes nemyli pa­tys sa­vęs.“

„Tai yra Astralinis Lygmuo arba „Penktoji Di­mensija“, kurioje neegzistuoja svoris ir at­stu­mas. Jai priklauso astralinis kūnas. Šis kū­nas – toks pat kaip fizinis, tačiau jis, gavęs energi­jos, juda milžinišku greičiu lyg mintis ir su­geba tyrinėti Visatoje ką tik panorėjęs.“

„Mantra – ma­giš­kas žodis, leidžiantis mums palikti savo fizinį kūną ir su­grįžti į jį visiškai sąmoningai.“

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

„Brangusis skaitytojau, kalbu labai aiškiai, kad suprastumėte būtinybę pakilti rimtam dar­bui, nes tik dirbantieji išvengs pavojaus. Tai skir­ta ne tam, kad kurtumėte teorijas ar disku­tuo­tumėte, bet kad pajustu­mėte tikrąją šioje knygoje išdėstyto mokymo patirtį. Nebėra ki­tų priemonių, kurių galė­tu­me imtis.“

Turinys
 • Įžanga
 • Herkolubas, arba Raudonoji Planeta
 • Atominiai Bandymai ir Vandenynas
 • Kitų Planetų Gyventojai
 • Mirtis
 • Astralinė Projekcija
 • Pabaigos Žodis
Technische Merkmale
 • 64 Seiten
 • Größe 12,5 x 18 cm
 • gebunden
 • Einband laminiert
 • Verkaufspreis 7,00 €