Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Anbieter
in Ihrem Land

oder kaufen Sie das Buch hier online.

ItalianοEnglishEspañolΕλληνικάFrançais DeutschРусский
Ausdrucken

HERKOLUBUS LUB CZERWONA PLANETA V.M. Rabolú
größeres Bild anzeigen

HERKOLUBUS LUB CZERWONA PLANETA
V.M. Rabolú

Herkolubus lub Czerwona Planeta (V.M. Rabolú)Polnisch

Preis: 7,00 €


HERKOLUBUS LUB CZERWONA PLANETA
V.M. Rabolú

«Książkę tą napisałem z wielkim poświę­ceniem, leżąc w łóżku, nie mogąc stanąć na nogi, ani nawet usiąść. Ale widząc istniejącą po­trzebę ostrzeże­nia Ludzko­ści przed zbli­ża­ją­cym się kataklizmem podjąłem tą wielką próbę.»

«Herkolubus lub Czerwona Planeta jest 5 lub 6 razy większa od Jowisza, jest za­tem ol­brzy­mim gigantem, którego nic nie za­trzyma ani nie zmieni jego kierunku ru­chu.»

«Naukowcy i cały świat popada w pani­kę, zanim jeszcze dojdzie do kataklizmu, ale obawy przed Bogiem nie ma w żadnym zie­mianinie. Wierzą, że są panami i wład­cami ży­cia, że są silni, ale teraz zobaczą, że jest Boska Sprawiedliwość, która ocenia nas we­dle naszych czynów.»

«Dno morskie usiane jest wieloma usko­kami, o dużej głębokości, które już mają kon­takt z ogniem we wnętrzu Ziemi, a to właś­nie z powodu prób atomowych doko­nywa­nych przez naukowców i przez siły, które uważają się za siły, a nie biorą pod uwagę konsekwencji swoich barbarzyńskich dzia­łań, które kierowali i kierują przeciw plane­cie i przeciw Ludzkości.»

«Ogień z wnętrza Ziemi już ma kontakt z wodą i stąd pojawiają się cyklony, które pa­nowie Amerykanie nazywają «zjawiskiem El Ninio». To nie jest żadne «El Ninio», to jest kontakt ognia z wnętrza Ziemi z wodą, przenoszony dalej przez ocean. W zależno­ści od uskoku pojawią się trzęsienia dna mor­skiego, trzęsienia ziemi, straszliwe ka­tastrofy na morzu i lądzie tak, że nie zosta­nie ani jedno miasto nadmorskie bez śladów zde­wastowania. Rozpocznie się zalanie na­szej planety przez ocean, ponieważ przesu­nięta została oś ziemska, na skutek wykona­nych prób atomowych.»

«Zetknąłem się wielokrotnie z nie-ziemia­nami, byłem na Wenus i na Marsie, po­dró­żu­jąc świadomie moim Astralnym Cia­łem i mo­gę zapewnić, dać świadectwo o tych wspa­nia­łych mieszkańcach, a brak mi słów do opi­sania ich mądrości, ich kultury i aniel­skiego życia, jakie wiodą.»

«Międzyplanetarne statki kosmiczne po­ruszają się przy użyciu energii słonecznej. Zbudowane są z materiału, jakiego u nas nie ma, a który jest odporny na kule i wszystko inne, są jednolite, nie mają śladów spawa­nia, łączenia czy nitowania, a sterowane są za pomocą przycisków.»

«Każda istota ludzka nosi w sobie Boską Iskrę, nazywaną Duszą, Budhatą, Esencją. Ma wiele nazw, ale w rzeczywistości jest boską iskrą prowadzącą nas i dającą nam siłę do rozpoczęcia pracy duchowej, takiej jak ta, którą ja nauczam. Ta Esencja, czy Dusza jest otoczona naszymi słabościami, wadami i psychologicznym jestestwem, któ­re na uży­tek wewnętrzny nazwiemy Ego, i które to właśnie nie pozwalają jej wolno się wyrażać, gdyż zajmują się reprezentowa­niem i kiero­waniem osoby.»

«Poprzez to, wskazane przeze mnie, dzie­ło uśmiercenia Ego, można uzyskać Na­uko­wą Czystość i nauczyć się kochać Ludz­kość. Ten, kto nie pracuje nad likwidacją wad, nigdy nie osiągnie Czystości i nigdy nie bę­dzie mógł odczuć miłości do innych, gdyż nie kocha samego siebie.»

«To jest Płaszczyzna Astralna lub Piąty Wymiar, gdzie nie ma siły ciężkości ani od­ległości, gdzie należy Ciało Astralne; ciało takie samo jak fizyczne, posiadające energię, poruszające się z ogromną szybkością, jak myśl, zdolne do zbadania czegokolwiek ze­chce we Wszechświecie.»

«Mantra jest magicznym sło­wem, któ­re pozwala nam opuścić nasze fi­zyczne ciało oraz do niego powrócić w peł­nej świa­do­mości.»

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

 

«Drogi Czytelniku: Mówię jasno, abym został dobrze zro­zumiany, że konieczne jest wzięcie się na poważnie do pracy, gdyż tylko ten, który pracuje uniknie zagłady. To nie jest temat do formułowania teorii, czy dyskusji, ale do wypróbowania tej prawdzi­wej nauki, jaką przekazuję za pośrednic­twem tej książki, jako że nie pozostało nam nic innego, do czego moglibyśmy się uciec.»

 

Spis Treści
 • Wstęp
 • Herkolubus lub Czerwona Planeta
 • Próby Atomowe i Ocean
 • Nie-Ziemianie
 • Śmierć
 • Rozpostarcie Astralne
 • Uwagi Końcowe
Technische Merkmale
 • 64 Seiten
 • Größe 13 x 18,5 cm
 • gebunden
 • Einband laminiert
 • Verkaufspreis 7 €