Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЧЕРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú (1926-2000)

„Написах тази книга с голяма само­жер­тва, на легло, без дори да мога да зас­тана на крака или да седна. Но положих го­ле­ми уси­лия, виждайки нуждата, която съ­щес­т­вува да предупредя Човечеството за ка­тастрофата, ко­ято наближава.“

„Хер­колу­бус, Червена планета, е ги­гант, пет или шест пъти по-голям от Юпитер и нищо не може да го спре или отклони от орбита.“

„Учените и цял свят са в паника преди още да е настъпила гибелта, но никой зе­мен жител ня­ма страх от Бога. Мислят, че се разпо­реждат и властват над живота, но едва сега ще видят божествената справед­ливост, която ни съди според делата ни.“

„По морското дъно са зейнали огромни, много дълбоки пукнатини, които вече вли­зат в досег с огъня на Земята в резултат на ядрените опити, които правят учените и „суперсилите“, които мислят, че са си­ли без да си дават сметка за пос­ледстви­ята от варварщините, които са из­вършили и про­дължават да вършат срещу Чове­чес­т­вото.“

„Огънят на Земята вече облъхва водата и се появяват циклони. Това е явлението, на­ричано от господа американците „Фе­но­менът Ел Ниньо“. Не е обаче никакъв „Ел Ниньо“, а контактът на земния огън с во­дата в океана. Разширя­ващите се пук­на­тини ще причинят земетре­сения и дру­ги катаклизми и на дъното, и на сушата и не ще остане камък върху камък в крайб­реж­ните градове. Планетата ни бавно ще по­тъва в океана, защото оста й вече е из­мес­тена след всички тези опити, които се осъ­ществяват.“

„Често съм общувал с извънземните. По­се­щавал съм Венера и Марс, като съз­на­телно се пренасях с Астралното си тя­ло. Готов съм да потвърдя, че жителите им са прекрасни същества. Не намирам ду­ми да опиша мъд­ростта, културата и ан­гелския им жи­вот.“

„Междупланетните кораби се движат със слънчева енергия. Те са от непознат тук ма­териал и са устойчиви на куршуми и какво ли още не. Монолитни са, няма за­варки, нито нитове или болтове и се уп­рав­ляват с помощ­та на бутони.“

„Всяко човешко същество носи в себе си Божествена искра, наричана Душа, Будàта или Същност. Наричат я с различ­ни имена, но всъщност тя е една Божест­вена искра, която ни подбужда и ни дава сили да започнем една духовна работа ка­то тази, на която ви уча. Тази Същност или Душа е в капана на всичките ни ло­шотии, пороци и психологични „Аз-ове“, езо­терично нарече­ни „Его“. Те спъват сво­бодната й изява, защото поемат представ­ля­ването в управлението на човека.“

„Тъй, чрез стремеж към смъртта на „Его­то“, ще постигнем Научното цело­мъд­рие и ще заобичаме Човечеството. А който не работи по изкореняването на по­роците, не ще постиг­не целомъдрие или лю­бов към дру­гите, понеже той не обича сам себе си.“

„Това е Астралното поле или Петото из­мерение, където не съществуват маса и раз­стояния, на него принадлежи Астрал­ното тяло. То е енергийно тяло, равнос­той­но на физическото, но може да се дви­жи със ско­ростта на мисълта. Способно е да изслед­ва всичко във Вселената, което по­желае.“

„Мантрата представлява магично сло­во, което ни позволява да напуснем физи­ческото тяло при пълно съзнание и после да се завърнем в него.“

Мантра ЛА РА С
Мантра ФА РА ОН

„Уважаеми читателю, говоря предел­но откровено, за да разберете, че е крайно вре­ме да се заловите за работа, защото вън от опасност ще бъде всеки, който се тру­ди. С казаното в тази книга не искам да на­влизам в теории или спорове, а да Ви от­крия истинното учение, което давам в тази книга, защото няма нищо друго, към което да прибегнем.“

Съдържаниеs
 • Предговор
 • Херколубус или Червена Планета
 • Ядрените Опити и Океанът
 • Извънземните
 • Смъртта
 • Астралната Проекция
 • Заключителна Бележка
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €