Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

HERCOLUBUS OF RODE PLANEET
V.M. Rabolú

“Het was een hele opoffering voor me dit boek te schrijven, aan bed gekluisterd zonder te kunnen opstaan of te gaan zitten. Maar uit behoefte het Mensdom te waarschuwen voor de catastrofe die nadert heb ik grote moeite gedaan.”

“Hercolubus of Ro­de Planeet is vijf of zes keer groter dan Ju­pi­ter. Het is een enorme reus en niets kan hem stoppen of van koers laten veranderen.”

“Wetenschappers en de hele wereld zijn to­taal in paniek geraakt nog voordat de ver­nie­tiging is begonnen, maar bij geen enkel mens op Aarde bestaat de vrees voor God. Ze ge­lo­ven dat zij de heren en meesters van het leven zijn, dat ze macht bezitten, maar nu zul­len ze zien dat er inderdaad Goddelijke Gerechtigheid bestaat die ons oordeelt naar onze daden.”

“Er lopen grote, heel diepe breuken over de zee­bodem die al in contact komen met het vuur van de Aarde; juist vanwege de kern­proe­ven die gedaan worden door weten­schap­pers en de zogenaamde grootmachten zon­der re­kening te houden met de gevolgen van de wreedheden die ze hebben begaan en nog begaan tegen de planeet en tegen het Mensdom.”

“Het vuur van de Aarde komt al in contact met het water en doet cyclonen ontstaan wat door de heren Amerikanen het “El Niño Fe­no­meen” wordt genoemd. Maar het is niet “El Niño” maar het contact van het vuur van de Aar­de met het water dat zich uitstrekt over de oce­aan. Afhankelijk van de breuk, zul­len er zeebevingen, aardbevingen en andere angst­aanjagende dingen gebeuren te water en op het land en geen enkele kustplaats zal het lot ontgaan van de kaart geveegd te wor­den. Ook zal onze planeet langzamerhand in de oceaan verzinken omdat de as van de Aar­de, door al deze proeven die plaats vinden, zich al heeft ver­plaatst.”

“Ik ben vaak in aanraking gekomen met de bui­tenaardse wezens. Ik ben bewust reizend in mijn Astrale Lichaam naar Venus en Mars geweest, dus ik kan getuigen van hoe ge­wel­dig hun inwoners zijn. Ik heb geen woorden om hun wijsheid, hun cultuur en het engel­achtige leven dat ze leiden te be­schrijven.”

“Alle interplanetaire ruimteschepen werken op zonne-energie. Ze zijn gemaakt van een ma­teriaal dat hier niet bestaat en kunnen tegen kogels en alles. Ze zijn gemaakt uit één stuk, zonder lassen, naden of bouten en worden bestuurd door middel van toetsen.”

“Elk menselijk wezen heeft een Goddelij­k Vonkje in zich dat de Ziel, Boeddhata of Essentie heet. Het heeft verschillende bena­mingen maar in wezen is het een goddelijk vonkje dat ons aanspoort en kracht geeft om een geestelijke taak te ondernemen zoals de­ze die ik jullie doceer. Deze Essentie of Ziel zit verstrikt in al onze kwaadaardigheden, gebre­ken of psychologische ‘ik’ die esote­risch “Ego” wordt genoemd. Deze ver­hin­deren de vrije ui­ting van de Essentie want zij vertegen­woor­di­gen en nemen de wil over van een persoon.”

“Door te werken aan de dood van het Ego, zo­als ik aangeef, zal men de Wetenschappe­lijke Kuisheid verwerven en leren het Mens­dom lief te hebben. Wie niet werkt aan de des­integratie van de gebreken kan nooit de Kuis­heid bereiken en ook nooit liefde voor ande­ren voelen omdat hij niet van zichzelf houdt.”

“Dit is het Astrale Veld of de Vijfde Dimen­sie waar gewicht en afstand niet bestaan en waartoe het Astrale Lichaam behoort; een lichaam precies als het fysieke lichaam maar energetisch en dat zich kan voortbewegen met een heel hoge snelheid, net als de ge­dach­te, dat in staat is alles wat het maar wil in het Heelal te onderzoeken.”

“Een mantra is een ma­gisch woord waar­door we bij vol bewust­zijn uit ons fy­sieke lichaam kunnen treden en er ook weer in terug kunnen keren.”

mantra LA RA S
mantra FA RA ON

“Beste lezer, ik spreek heel duidelijk zodat u mij begrijpt dat het nodig is om serieus aan het werk te gaan, want wie werkt zal aan het gevaar ontsnappen. Dit hier is niet om over te theoretiseren of te bespreken maar om de ware leer die ik in dit boek aanreik daad­wer­kelijk te ervaren, gezien er geen an­dere uit­weg is.”

Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Hercolubus of Rode Planeet
 • De Kernproeven en de Oceaan
 • De Buitenaardse Wezens
 • De Dood
 • De Astrale Ontplooiing
 • Besluit
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €