Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

HERKÓLUBUS EHK PUNANE PLANEET
V.M. Rabolú

„Kirjutasin selle raamatu suure eneseoh­ver­duse hinnaga, lamades voodis, suutmata püsti tõusta ega istuda. Tegin selle jõupingu­tuse nähes vajadust hoiatada Inimkonda lä­he­neva kataklüsmi eest.”

„Hercolubus ehk Punane Planeet on hiigelsuur, 5-6 korda Jupiterist suurem ja miski ei suuda seda to­hutut taevakeha peatada ega teelt kõrvale kallutada.”

„Nii teadlased kui kogu maailm on paani­kas, kuigi hävitustöö pole veel alanudki; sel­legipoolest ei ole ühelgi maalasel aukartust Jumala ees. Inimesed, kes peavad end elu käs­kijateks ja isandateks, näevad peagi, et on ole­mas Jumalik Õiglus, mis mõistab meie üle ko­hut vastavalt meie tegudele.”

„Terve merepõhi on täis hiiglaslikke lõhe­sid, mis suurtes sügavustes juba puutuvad kok­ku Maa tulega. Need on tekkinud tuu­ma­katsetuste tagajärjel, mida viivad läbi ise­en­da võimust ja tähtsusest joobunud teadla­sed ja võimud, hoolimata seejuures põrmugi pla­needi ja Inimkonna vastu korda saadeta­vate barbaarsete tegude tagajärgedest.”

„Maa sisemuses lõõmav tuli on hakanud ju­ba kokku puutuma veega ja selle tagajärjel on tekkinud tsüklonid, mida härrased ühend­riikla­sed nimetavad „El Nino” fenomeniks. Te­gelikult on see nähtus alguse saanud vee kokkupuutest tulega, mis levib mööda ookea­ni edasi. Sedamööda kuidas lõhene­mine le­vib, tekivad maavärinad ja tsunamid, ning sünnivad hirmsad asjad nii maal kui merel. Alles ei jää ühtegi rannikuäärset linna, mis poleks purustatud. Algab mandrialade ookea­ni vajumine, sest Maa telg on kõikide katse­tuste tagajärjel juba paigast nihutatud.”

„Mul on olnud mitmeid kontakte maavä­liste olenditega. Olen oma Astraalkehas käi­nud Veenusel ja Marsil, sealjuures täie tead­vuse juures viibides ja võin tunnistada nende imeväärsete elanike olemasolu. Mul ei jätku sõnu kirjeldamaks nende tarkust, kultuuri ja lausa ingellikku elu, mida nad elavad.”

„Kõik planeetidevahelised kosmoselaevad liiguvad päikeseenergia jõul. Nad on val­mis­tatud kuulikindlast ja kõigele vastupida­vast materjalist, mida siin ei tunta. Laevad on ehitatud ühes tükis, neil pole joote ega kee­vituskohti, ning neid juhitakse nuppude abil.”

„Iga inimolend kannab endas Jumalikku Sädet, mida nimetatakse Hingeks, Budhataks või Olemuseks. Seda võib nimetada mitut moo­di, aga tegelikult on see Jumalik Säde, mis meid innustab ja annab jõudu alustada vaimse tööga, mida ma teile õpetan. See Olemus või Hing on lõksu püütud kõi­ki­desse meie pahategudesse, puudustesse või meie psühholoogilistesse minadesse, mida eso­teeriliselt nimetatakse „Egoks”. Ego ei lase meie Olemusel ennast vabalt väljen­da­da, sest ta valitseb inimese olemust ja kal­du­vusi.”

„Läbi ego surmamise minu õpetatud viisil, omandame Teadusliku Kõlbluse ja õpime ar­mastama Inimkonda. Kes ei tööta oma puu­duste lagundamise kallal, ei saa kunagi jõu­da Kõlbluseni ega tunda kunagi armas­tust teis­te vastu, sest ta ei armasta iseen­nastki.”

„Seda nimetatakse Astraalseks Väljaks või Viiendaks Dimensiooniks, kus pole ei kaa­lu ega vahemaid ja kuhu kuulub Astraalne Keha-täpselt samasugune kui füüsiline, aga see on energeetiline, liigub mõttekiirusel ja on võimeline uurima Universumis kõike, mi­da me soovime.”

„Mantra on maagiline sõna, mis võimaldab meil oma füüsilisest kehast väljuda ja sellesse täie tead­vuse juures tagasi pöörduda.”

mantra LA RA S
mantra FA RA ON

„Armas lugeja: ma räägin väga selget, et kõik mõistaksid vajadust kohe tõsiselt tööle asuda, sest hädaohust pääseb ainult see, kes töötab enda kallal. Pole vaja arendada teoo­riaid ega vaielda-tuleb hoopis kogeda tõelist õpetust, mida ma teile selles raamatus an­nan, sest kusagilt mujalt pole abi otsida.”

Sisukord
 • Sissejuhatus
 • Hercolubus Ehk Punane Planeet
 • Tuumakatsetused ja Ookean
 • Maavälised Olendid
 • Surm
 • Astraalne Kahestumine
 • Lõppsõna
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €