Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

HERKOLUBUSZ AVAGY VÖRÖS BOLYGÓ
V.M. Rabolú

„Ezt a könyvet nagy önfeláldozással ír­tam, ágyban fekve, anélkül hogy lábra tud­tam vol­na állni, vagy akár csak felülni. Azon­ban szük­ségét érezve annak, hogy fi­gyel­mez­tes­sem az Emberiséget a közelgő ka­taszt­ró­fá­ra, erőt vettem magamon.”

„A Herkolubusz 5-6-szor nagyobb a Juppiternél, egy óriás, tehát nincs semmi, ami megakadályozhatná vagy eltérít­hetné.”

„A tudósok és az egész világ pánikba esett anélkül, hogy a pusztulás elkezdődött volna, de Isten félelme nincs meg egyik földlakó­ban sem. Azt gondolják, hogy uralják az éle­tet, hogy erősek, de most majd meglátják, hogy létezik Isteni Igazságszolgáltatás, mely tetteinknek megfelelően ítélkezik felettünk.”

„Hatalmas repedések vannak a tenger tel­jes hosszában, nagyon mélyek és már érint­kezésbe léptek a Föld tüzével, pontosan a kí­sérleti atomrobbantások miatt, amelyeket a tudósok és a nagyhatalmak végeznek, akik azt hiszik, hogy nagyhatalmak, anélkül hogy számításba vennék azoknak a szörnyűségek­nek a következményeit, amelyeket a múlt­ban elkövettek, és amelyeket ma is elkövet­nek a boly­gó és az Emberiség ellen.”

„A Föld tüze már érintkezésbe lépett a vízzel, és megjelennek a ciklonok, amelye­ket az amerikai urak „El Niño jelenségnek” hívnak. Ez nem az „El Niño”, ez a Föld tü­zé­nek érintkezése a vízzel, amely az óceá­non ke­resztül továbbterjed. A repedéstől füg­gően tengeri rengések, kontinentális ren­gé­sek fog­nak megjelenni, félelmetes dolgok tör­ténnek majd a vízben és a szárazon, és nem lesz ten­gerparti város, amelyet ne pusz­tí­tana el. Ak­kor elkezd majd bolygónk az óceánba sül­lyedni, mert a Föld tengelye már kimoz­dult ezek miatt a kísérleti atomrobban­tások miatt, amelyeket végeznek.”

„Többször kapcsolatba léptem földönkí­vü­li­ekkel; csillagtestemmel utazva tu­dati ál­la­pot­ban jártam a Vénuszon és a Mar­son, és iga­zolni tudom, tanúságtételt tu­dok adni ezek­ről a csodálatos lakókról. Nem talá­lok sza­vakat, hogy leírjam a bölcsességü­ket, a kul­tú­rájukat és azt az angyali életet, amelyet él­nek.”

„Minden bolygóközi űrhajó napenergiával működik. Olyan anyagból vannak, ami ezen a bolygón nem létezik, ami golyóálló és min­den­álló; egy darabból készültek, nin­cse­nek hegesztések vagy szegecsek rajta, és gom­bok­kal irányítják.”

„Minden emberi lény magában hordoz egy Isteni Szikrát, amit Léleknek, Budhata-nak vagy Lényegnek neveznek. Nos, több el­neve­zése is van, de a valóságban ez egy is­teni szikra, ami ösztönöz minket és erőt ad, hogy elkezdjünk egy olyan szellemi munkát, amit itt tanítok. Ez a Lényeg vagy Lélek csap­dában vergődik az összes gonoszsá­gunk­ban, hibáinkban vagy lelki énünben, amit ezo­te­rikusan Egónak hívnak; ezek azok, ame­lyek nem engedik szabadon megnyilvá­nulni, mert ezek veszik át az egyén képvi­sele­tét és irá­nyí­tását.”

„Az Egó halálának folyamata által, ame­lyet nektek kifejtek, az ember szert tesz a tu­do­mányos tisztaságra, és megtanulja sze­ret­ni az Emberiséget. Az, aki nem munkálko­dik azon, hogy feloldja a hibáit, soha nem érheti el a tisztaságot, és soha nem jut el odá­ig, hogy szeretetet érezzen mások iránt, mert nem szereti saját magát.”

„Ez az Asztrális Sík vagy az Ötödik Di­menzió, ahol nincs súly és távolság, és aho­vá az Asztrális Test tartozik; egy olyan test, amely pontosan megegyezik a természetes testtel, energiával telt, nagy sebességgel mo­zog, mint a gondolat, és képes arra, hogy bár­mit megvizsgáljon az Univerzumban, amit csak akar.”

„A mantra egy mágikus szó, amely lehetővé teszi, hogy kilépjünk a tes­tünk­ből és vissza­tér­jünk abba, tudatunk tel­jes birtokában.”

Mantra LA RA SZ
Mantra FA RA ON

„Kedves olvasó: Nagyon tisztán beszélek, hogy megértsd a szükségességét annak, hogy komolyan elkezdj munkálkodni, mert az, aki ezt teszi, megmenekül a veszélytől. Ezt nem azért teszem, hogy elméleteket al­kossanak vagy vitát nyissanak erről, hanem hogy meg­is­merd az igaz tanítást, amelyet ebben a könyv­ben adok, mivel nem maradt semmi más, ahová fordulhatnánk.”

Tartalom
 • Előszó
 • Herkolubusz avagy Vörös Bolygó
 • A Kísérleti Atomrobbantások és Az Óceán
 • A Földönkívüliek
 • Halál
 • Asztrális Kiteljesedés
 • Záró Megjegyzés
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €