Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

HERKOLUBUS ELLER RØD PLANET
V.M. Rabolú (1926-2000)

“Det var en stor oppofrelse for meg å skrive denne boken, sengeliggende, uten å være i stand til å stå eller sitte; men idet jeg ser nødvendigheten av å varsle Menneskeheten om den kommende katastrofen, har jeg an­strengt meg til det ytterste.”

“Herkolubus eller den Røde Planet er fem eller seks ganger større enn Jupiter; en stor gigant som ingen kan stoppe eller bringe ut av bane.”

“Vitenskapsmenn og hele verden for øvrig er i full panikk, selv om ødeleggelsene ikke en­gang har begynt, men gudsfrykt eksisterer ikke i noen jordboere. De tror de er livets ei­ere og herskere, at de er allmektige, men nå skal de få se at det virkelig finnes Guddom­melig Rettferdighet, som dømmer oss ut fra våre gjerninger.”

“Det fins store, svært dype sprekker i hav­bunnen, som allerede har kommet i kontakt med jordens ild, nettopp på grunn av atom­prøvesprengningene som vitenskapsmen­ne­ne og stormaktene utfører, da de tror de er all­mektige. De har ikke tenkt på konsekven­se­ne av de barbariske ugjerningene de har be­gått og som de fortsetter å begå mot både pla­neten og Menneskeheten.”

“Jordens ild har allerede kommet i kontakt med vannet, og det er da syklonene framtrer, som våre herrer nordamerikanerne kaller “El Nino - Fenomenet”. Det skyldes ikke “El Nino”, men kontakten mellom jordens ild og vannet som er i ferd med å spre seg i havet. Som føl­ge av sprekkene, kommer det til å oppstå jordskjelv og andre skremmende ting både til lands og til havs, og ikke en eneste kystby vil kunne unngå å bli utslettet. Pla­neten vår vil begynne å synke i havet, for jordens akse har allerede begynt å forskyve seg, på grunn av alle eksperimentene som blir utført.”

“Jeg har vært i kontakt med de utenomjor­diske flere ganger. Jeg har besøkt Venus og Mars på reiser, bevisst, i mitt Astrallegeme, og kan derfor bevitne hvor fantastiske bebo­erne på disse planetene er. Jeg har ikke ord som kan beskrive deres visdom, kultur eller det engleaktige livet de lever.”

“De interplanetariske romskipene beveger seg ved hjelp av solenergi. De er laget av et ma­te­riale som ikke finnes her, et materiale som kan stå i mot kuler og alt annet. De er konst­ruert i en hel del, uten sveising, skjøter eller bolter og de styres ved hjelp av knap­per.”

“Alle mennesker bærer i seg en Guddomme­lig Gnist som kalles Sjel, Buddhata eller Es­sens. Navnene varierer, men det finnes vir­kelig en Guddommelig Gnist som driver oss og som gir oss kraft til å utføre et åndelig arbeid som det jeg her lærer bort. Denne Es­sens eller Sjel er fanget i all vår ondskap, i våre mangler eller i de psykologiske jegene som esoterisk kalles “Ego”. Det er disse som hindrer fri åpenbaring av Essens, fordi de tar over representasjonen og kommandoen av en person.”

“Gjennom dette arbeidet med Egoets død, som jeg antyder her, oppnår man Vitenska­pelig Kyskhet og lærer å elske Menneske­heten. Den som ikke arbeider med å oppløse sine mangler, kommer aldri til å oppnå Kyskhet og kommer heller aldri til å kunne føle kjær­lighet for andre, fordi han ikke els­ker seg selv.”

“Dette er det Astrale Stadiet eller den Femte Dimensjon, hvor hverken vekt eller distanse eksisterer og hvor det Astrale legeme hører til. Dette legemet er akkurat som det fysiske, men består av energi og beveger seg med stor hastighet, akkurat som tanken, i stand til å utforske alt det den ønsker i Universet.”

“Et mantra er et magisk ord som til­later oss å forlate vår fysiske kropp og vende tilbake til den, i full bevissthet.”

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

“Kjære leser: Jeg uttrykker meg meget tyde­lig, slik at dere forstår meg og behovet for å sette i gang arbeidet seriøst, for den som ar­beider, unnslipper faren. Dette er ikke for at dere skal lage teorier eller diskusjoner, men for at dere skal erfare den sanne lære som jeg gir dere i denne boken, da det ikke finnes noe annet vi kan ty til.”

Innhold
 • Innledning
 • Herkolubus Eller Rød Planet
 • Atomprøvesprengninger og Havet
 • De Utenomjordiske
 • Døden
 • Astral Adskillelse
 • Sluttord
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €