Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

HERKOLUBUS YA DA KIZIL GEZEGEN
V.M. Rabolú

“Bu kitabı, bir yatağa bağlanmış olduğum hal­de, ayağa kalkamadan, doğrulup otura­ma­dan, büyük bir özveriyle kaleme aldım; an­cak, İnsanlığı, yaklaşmakta olan felaket hak­kında uyarma gereğini duyarak, büyük bir çaba sarfettim.”

“Her­kolubus ya da Kızıl Gezegen, Jüpi­ter’den 5 veya 6 kat daha büyük, kocaman bir dev, onu durdurabilecek veya rotasından sap­tıra­bilecek hiçbir şey yok.”

“Felaket daha başlamamışken bilimadamları ve bütün dünya panik içinde olmasına rağ­men hiçbirinde Allah korkusu yok. Kendi­lerini hayatın efendisi ve sahibi görüyorlar, güçlü olduklarını sanıyorlar. Ama bizi, yap­tık­larımıza göre yargılayan İlahi Adaletin var­lığını anlayacaklar.”

“Denizin derinliklerinde boylu boyunca açıl­mış çatlaklardan sızan sular, Yerküre’nin ate­şiyle şimdiden temas halinde. Bu yarık­ların, bilimadamlarının ve kendilerini güç sahibi gören iktidarların gezegene ve İnsan­lığa kar­şı işledikleri ve hala işlemeye de­vam ettikleri vahşetin sonuçlarını hesaba kat­mak­sızın ger­çekleştirdikleri nükleer dene­meler­den kay­nak­landığı kesindir.”

“Yerküre’nin ateşi, suyla temas etmeye başla­dı ve işte Amerikalı Beylerin, “El Niño Fe­no­meni” olarak adlandırdıkları kasırgalar mey­da­na geliyor. Bu “El Niño” değil, okya­nu­sun dibinde yayılmakta olan suyun Yer­küre’nin ateşiyle temasıdır. Çatlakların bü­yük­lüğüne göre, deniz ve kıta depremleri, denizde ve dün­yada korkunç olaylar meyda­na gelecek ve yerle bir olmamış kıyı kenti kalmayacak. Yerkabuğu okyanusa gömül­me­ye başlaya­cak, çünkü, yapılan deneyler yüzünden Yer­küre’nin ekseni yerinden oy­nadı.”

“Dünya dışı varlıklarla birçok kez karşılaş­tım. Bilinçli olarak Astral Bedenimle seya­hat ederek Venüs’e, Mars’a gittim. Bu hari­ka canlıların, ifade edecek söz bulamadığım bilgeliğine, kültürlerine ve melekler gibi sür­dükleri yaşama tanıklık edebilirim.”

“Bütün uzay gemileri güneş enerjisiyle hare­ket eder. Burada bulunmayan, kurşun ya da başka hiçbir şey geçirmeyen bir maddeden üre­tilirler. Tek parçadan oluşurlar. Kaynak­la, ya­pıştırıcıyla ya da perçinle birleştirilmiş hiç­bir tarafları yoktur ve düğmelerle çalıştı­rı­lır­lar.”

“Her insan, içinde Ruh, Buddhata veya Öz ola­rak adlandırılan İlahi kıvılcımı taşır. İlahi Kıvılcım, farklı isimlerle anıl­maktadır. As­lın­da bu; benim sizlere öğret­meye çabaladı­ğım gibi, bizi harekete geçiren ve ruhani bir gö­revi gerçekleştirebilmemiz için bize güç ve­ren bir İlahi Kıvılcım’dır. Bu Öz veya Ruh içimizdeki tüm kötülükler, ku­surlar veya iç­sel olarak “Ego” diye adlan­dırılan psikolojik benlerin içinde kısılıp kal­mıştır. Bunlar Öz’ün özgürce ortaya çıkma­sına izin vermez, çün­kü, insanı ve haykırış­larını boyunduruk al­tı­na alırlar.”

“Bu çalışmada size Ego’nun ölümü ile, Bi­limsel Arılık’a ulaşacağınızı ve İnsanlığı sev­meyi öğreneceğinizi anlatmaya çalışıyo­rum. Kusurlarından kurtulmak için çaba sar­fet­meyen bir insan, asla Arılık’a ulaşamaz ve hiçbir zaman başkalarını sevemez, çünkü ken­disini sevmez.”

“Bu, ağırlığın ve mesafenin bulunmadığı ve Astral Beden’in ait olduğu Astral Seviye veya Beşinci Boyut’tur. Astral Seviye’de bulunan bu beden fiziksel bedenin tıpatıp aynısıdır. Fakat, fiziksel bedenden daha ener­jik oldu­ğu için düşünce gibi, büyük bir hızla hareket ederek Evren’den istediği herşeyi araştırma kabiliyetine sahiptir.”

“Mantram; sihirli bir sözcüktür. Ta­ma­men bi­lin­çli olarak, fiziksel bedenden çık­mamızı ve ona geri dönmemizi sağlar.”

mantram LA RA S
mantram FA RA ON

“Değerli okur: Ciddi olarak çalışmanız ge­rektiğini anlamanız için çok açık konuşu­yorum. Çünkü, çalışan tehlikeden kurtulur. Bunu kuramlar üretmeniz ya da tartışmaya açmanız için değil, sizlere bu kitapta anlat­tığım gerçek öğretiyi denemeniz için söylü­yo­rum. Çünkü sığınacak başka bir yer kal­madı.”

Içindekiler
 • Sunuş
 • Herkolubus ya da Kizil Gezegen
 • Nükleer Denemeler ve Okyanus
 • Dünya Dişi Varliklar
 • Ölüm
 • Astral Açilim
 • Son Not
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €