Votre panier est actuellement vide.

Recherchez 
le fournisseur du livre le plus proche
dans votre pays

ou achetez on-line le livre, d’ ici.  

Imprimer

HERKOLUBUS ELI PUNAINEN PLANEETTA
V.M. Rabolú

”Kirjoitin tämän kirjan säästämättä itseäni maa­tessani sängyssäni kykenemättömänä nouse­maan tai istumaan. Kuitenkin tajutessani tar­peen varoittaa Ihmiskuntaa tulevasta katastro­fista tein suuren ponnistuksen.”

”Herkolubus eli Punai­nen Pla­neetta on 5 tai 6 kertaa suurempi kuin Jupi­ter. Se on valtavan suuri jättiläinen ja ei ole mitään, mikä voisi pysäyttää sitä tai muuttaa sen kulkua.”

”Tiedemiehet ja koko maailma ovat panii­kis­sa, vaikka itse katastrofi ei ole vielä alka­nut. Kuitenkaan Jumalan pelkoa ei ole yh­des­säkään ihmisessä. He uskovat, että he ovat elämän herroja ja hallitsijoita, kaikki­valti­ai­ta, mutta he tulevat näkemään, että to­della­kin on olemassa Jumalallinen Oikeus, jo­ka tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan.”

„On olemassa suuria, hyvin syviä halkeamia me­renpohjassa, jotka jo nyt ovat kosketuk­ses­sa maapallon tulen kanssa. Tämä johtuu suo­raan ydinkokeista, joita tiedemiehet te­kevät ja vallat, jotka luulevat olevansa kaik­ki­valtiaita. He eivät ole punninneet kauhu­te­ko­jensa seu­ra­uksia, joita he ovat tehneet ja te­ke­vät edel­leen maapalloa ja Ihmiskuntaa vas­taan.”

”Maapallon tuli on jo nyt kosketuksessa ve­den kanssa: pyörremyrskyjä on alkanut esiin­tyä ja niitä herrat amerikkalaiset kutsu­vat ”El Ni­no Ilmiöksi”. Se ei ole ”El Nino”, vaan maa­pallon tulen kosketus veteen ja se levi­ää val­tame­ris­sä. Riippuen merenpohjan hal­keamasta syn­tyy merenjäristyksiä, maan­osien­jä­ris­tyk­siä ja muita kamalia tapahtumia ve­dessä ja maan­pinnalla. Kaikki rannik­ko­kau­pun­git huuh­tou­tuvat mereen ja maa tulee va­joa­maan me­reen, koska maapallon akseli on siirtynyt pai­kaltaan ydinkokeiden seu­rauk­se­na.”

”Olen ollut tekemisissä avaruusolentojen kans­sa monta kertaa. Olen käynyt Venuksessa ja Marsissa matkustaen tietoisesti Astraali­ruu­miissani ja voin todistaa, kuinka ihmeelli­siä niiden asukkaat ovat. Minulla ei ole tar­peek­si sanoja kuvaillakseni heidän viisaut­taan, kult­tuuriaan ja enkelimäistä elämää, jota he elä­vät.”

”Kaikki planeettojen väliset avaruusalukset liik­kuvat aurinkoenergialla. Ne on tehty ma­teriaalista, jota ei ole olemassa planeetal­lam­me ja joka kestää luodit ja kaiken. Ne on tehty yhdestä palasta, niissä ei ole liitteitä, lii­toksia eikä ruu­veja ja niitä ohjataan kos­ket­timilla.”

”Jokaisessa ihmisessä on sisällään Jumalalli­nen Kipinä, joka on nimeltään Sielu, Bud­hata tai Olemus. Sillä on eri nimiä, mut­ta todellisuudessa se on jumalallinen kipi­nä, jo­ka kannustaa meitä eteenpäin ja antaa meil­le voimaa ryhtyä sellaiseen henkiseen teh­tä­vään, jota opetan. Tämä Olemus tai Sie­lu on kahlittu kaikkeen pahuuteen, vikoihin tai psy­kologiseen minään, jota esoteeri­sesti kut­sutaan ”Egoksi”. Nämä estävät Ole­muk­sen vapaan ilmaisun, koska ne valtaavat hen­ ki­lön edustamisen ja hallinnan.”

”Tällä työllä Egon kuolemaksi, minkä teille tässä selvitän, saatte Tieteellisen Siveyden ja opitte rakastamaan Ihmiskuntaa. Se, joka ei tee työ­tä hajottaakseen vikojansa, ei voi kos­kaan saa­vuttaa Siveyttä eikä voi koskaan ra­kastaa toisia ihmisiä, koska hän ei rakasta it­seään.”

”Tämä on Astraalinen Taso tai Viides Ulottu­vuus, jossa ei ole painoa eikä välimatkaa ja johon Astraaliruumis kuuluu. Ruumis, joka on tar­kal­leen samanlainen kuin fyysinen ruu­miim­me, mutta joka on energiaa ja liikkuu suu­rilla no­peuksilla kuten ajatus ja joka voi tutkia mitä tahansa haluaa koko maailmassa.”

”Mantra on maa­ginen sana, joka an­taa meille luvan poistua fyysisestä ruu­miis­tamme ja palata siihen täy­sin tietoisesti.”

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

”Rakas lukijani, puhun hyvin selvästi, että ym­märtäisitte tarpeen keskittyä tosissanne työ­hön. Koska se, joka tekee työtä, välttää vaa­ran. Tämä ei tarkoita sitä, että keksisitte teo­ri­oita tai ryhtyisitte keskusteluihin, vaan et­tä alkaisitte kokeilla todellista oppia, jon­ka teille annan tässä kirjassa, koska mi­tään muu­ta ei ole mihin turvautuisimme.”

Sisällys
 • Alkusanat
 • Herkolubus eli Punainen Planeetta
 • Ydinkokeet ja Valtameri
 • Avaruusolennot
 • Kuolema
 • Astraalinen Kehittyminen
 • Loppuhuomautus
Caractéristiques techniques
 • Pages 64
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Attaché en retour
 • Reliure avec couverture en plastique
 • Prix de vente 7,00 €