Stampa

ΕΡΚΟΛΟΥΜΠΟΥΣ Ή ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
του V.M. Rabolú

«Αυτό το βιβλίο το έγραψα με μεγάλη αυτο­θυ­σία, ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, χω­ρίς ούτε να μπορώ να σταθώ στα πόδια ούτε να κα­θί­σω. Όμως βλέ­πο­ντας την ανάγκη που υ­πάρ­χει να προειδο­ποι­ή­σω την Αν­θρω­πό­τητα για την κατα­στροφή που έρχε­ται, έ­κα­να μια με­γάλη προσπά­θεια.»

«Ο Ερκό­λου­μπους ή Κόκκινος Πλανήτης εί­ναι 5 ή 6 φο­ρές μεγαλύτερος απ’ το Δία, εί­ναι ένας μεγά­λος γίγαντας, που τίποτε δεν μπορεί να τον πα­ρε­μποδίσει ή να τον εκτρέψει.»

«Οι επιστήμονες κι ο κόσμος όλος είναι πα­νικό­βλη­τοι, χωρίς ακόμη να έχει αρχί­σει η κα­τα­στρο­φή, αλλά ο φόβος στο Θεό δεν υπάρ­χει σε κανένα γήινο. Πιστεύουν ότι είναι αφέ­ντες και κύριοι της ζωής, ότι είναι ισχυροί, ό­μως τώρα θα δουν ότι ναι υπάρχει Θεϊκή Δι­και­οσύ­νη, που μας κρίνει σύμφωνα με τα έργα μας.»

«Υπάρχουν μεγάλα ρήγματα κατά μήκος της θά­λασ­σας, μεγάλου βάθους, που ήδη έρχονται σε ε­πα­φή με τη φωτιά της Γης, εξαιτίας α­κρι­βώς των πυρηνικών δοκιμών που κά­νουν οι επι­στή­μονες και οι «δυνάμεις», που νομίζουν πως εί­ναι δυ­νά­μεις, χωρίς να υπολογίζουν τις συ­νέ­πει­ες των βαρβαρο­τή­των που έχουν δια­πρά­ξει και δια­πράτ­τουν ε­νά­ντια στον πλα­νή­τη και ενάντια στην Αν­θρω­πό­τητα.»

«Η φωτιά της Γης ήδη άρχισε να έρχεται σε επα­φή με το νερό κι εμφανίζονται οι κυ­κλώ­νες, που οι κύριοι Αμερικάνοι ονομά­ζουν «Φαι­νό­μενο Ελ Νίνιο». Δεν είναι το «Ελ Νί­νιο», είναι η επαφή της φωτιάς της Γης με το νερό, που ε­πε­κτεί­νε­ται μέσω του ωκεα­νού. Ανάλογα με το ρήγμα θα εκδη­λω­θούν θαλάσσιοι σεισμοί, ηπει­ρω­τικοί σεισμοί, τρο­μαχτικά πράγματα στο νερό και στη γη και δε θα μείνει παραλιακή πόλη χω­ρίς να σα­ρωθεί. Και θ’ αρχίσει ο καταποντι­σμός του πλανή­τη μας στον ωκεανό, γιατί έχει πια με­τα­κι­­νη­­θεί ο άξονας της Γης εξαιτίας όλων των δο­κιμών που γίνονται.»

«Έχω σχετιστεί πολλές φορές με τους εξω­γή­ι­νους, έχω πάει στην Αφροδίτη και στον Ά­ρη κι­νού­μενος με το Αστρικό μου Σώμα συ­νειδητά και μπορώ να πιστοποιήσω, να δώ­σω μαρτυρία γι’ αυτούς τους θαυμάσιους κα­τοί­κους, που δε βρί­σκω λόγια για να περιγράψω τη σο­φία, την κουλτούρα και την αγγελική ζωή που ζουν.»

«Τα διαπλανητικά σκάφη κινούνται όλα με ηλια­κή ενέργεια. Είναι από ένα υλικό που εδώ δεν υ­πάρχει, που αντέχει στις σφαίρες και σ’ όλα∙ εί­ναι μονοκόμματα, δεν έχουν συγκολλήσεις, κολ­λήματα ή πριτσίνια και οδηγούνται μέσω πλή­κ­τρων.»

«Κάθε ανθρώπινο ον φέρει μέσα του μια Θε­ϊκή Σπίθα που ονομάζεται Ψυχή, Μπουδάτα ή Ου­σία, τελικά έχει διάφορα ονόματα∙ στην πραγ­μα­τικότητα όμως είναι μια θεϊκή σπίθα που μας ω­θεί και μας δίνει δύναμη για να ξεκινήσουμε μια πνευματική εργασία, ό­πως αυτή που σας δι­δά­σκω. Αυτή η Ουσία ή Ψυχή είναι παγιδευ­μέ­νη σ’ όλες μας τις κα­κίες, ελαττώματα ή ψυχο­λο­γι­κά «εγώ», που ε­σω­τεριστικά λέγεται «Εγώ»∙ είναι αυτά που δεν την αφήνουν να εκδηλωθεί ελεύθερα, για­τί αυτά αναλαμβάνουν την εκπρο­σώ­πηση και διεύθυνση του ατόμου.»

«Μ’ αυτήν τη δουλειά του θανάτου του «Εγώ» που σας υποδεικνύω, αποκτά κάποιος την Ε­πιστη­μο­νική Αγνότητα και μαθαίνει ν’ αγα­πά την Αν­θρωπότητα. Αυτός που δε δουλεύει με τη διάλυση των ελατ­τω­μάτων, δεν μπορεί ποτέ να φθάσει στην Α­γνότητα ούτε μπορεί ποτέ να φθάσει να αισθαν­θεί αγάπη για τους άλλους, γιατί δεν αγαπά τον εαυτό του.»

«Αυτό είναι το Αστρικό Πεδίο ή Πέμπτη Διά­στα­ση, όπου δεν υπάρχει η βαρύτητα ούτε η από­σταση, στην οποία ανήκει το Αστρικό Σώμα∙ ένα σώμα ακριβώς ίδιο με το φυσικό, ενεργεια­κό, που κινείται με μεγάλες ταχύτη­τες, όπως η σκέψη, ικανό να ερευνά όλα όσα θέλει από το Σύμπαν.»

«Ένα μάν­τραμ είναι μια μαγι­κή λέξη, που μας επιτρέπει να βγούμε από το φυσικό σώ­μα και να ε­πι­στρέ­ψουμε σ’ αυ­τό, με πλήρη συ­νείδηση.»

Μάντραμ ΛΑ ΡΑ Σ
Μάντραμ ΦΑ ΡΑ ΟΝ

«Αγαπητέ αναγνώστη: Μιλάω πολύ ξεκάθα­ρα για να με καταλάβετε, ότι είναι αναγκαίο να ριχτεί­τε σοβαρά στη δουλειά, γιατί αυ­τός που δου­λεύ­ει διαφεύγει τον κίνδυνο. Αυτό δεν είναι για να διαμορφώσετε θεω­ρί­ες ούτε συζητήσεις, αλ­λά να πειραματιστεί­τε την αληθινή διδα­σκα­λί­α που σας δίνω σ’ αυτό το βιβλίο, αφού δε μας μέ­νει κάτι άλλο για να προσφύγουμε.»

Περιεχόμενα του βιβλίου
 • Εισαγωγή
 • Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης
 • Οι Πυρηνικές Δοκιμές και ο Ωκεανός
 • Οι Εξωγήινοι
 • O Ψυχολογικός Θάνατος
 • Το Αστρικό Ξεδίπλωμα
 • Τελικό Σημείωμα
Specifiche tecniche
 • 64 pagine
 • Dimensioni cm 12,5 x 18
 • Cucitura con filo refe
 • Rilegatura con copertina plastificata
 • Prezzo 7,00 €