Версия для печати

HERKOLUBUS ELLER RØD PLANET
V.M. Rabolú

“Det var en stor opofrelse for mig at skrive denne bog, da jeg lå i min seng ude af stand til hverken at stå eller sidde oprejst, men ef­tersom jeg indså det nødvendige i at gøre Men­neskeheden opmærksom på den forestå­ende katastrofe, gjorde jeg en kæmpe an­stren­gelse.”

“Herkolubus eller Rød Planet er fem eller seks gange større end Ju­pi­ter. Det er en kæmpe gigant, og der er ikke noget som kan standse eller omdirigere den.”

“Videnskabsmændene og hele verden er slået af panik, selv om ødelæggelsen endnu ikke er begyndt, men der findes ingen gudsfrygt hos nogen af menneskene på jorden. De tror, at de er herskere og herrer over livet, at de er almægtige, men nu vil de komme til at for­stå, at der i virkeligheden findes en Gud­dom­melig Retfærdighed, som dømmer os ef­ter vores handlinger.”

“Der findes store, meget dybe revner i hav­bunden, som allerede er kommet i kontakt med jordklodens ild. Disse revner er det di­rek­te resultat af atomeksperimenter, som ud­fø­res af videnskabsmænd og magter, som tror sig almægtige. De har ikke overvejet kon­se­kvenserne af de grusomheder, som de har be­gået, og som de bliver ved med at be­gå, bå­de imod planeten og imod Men­ne­ske­heden.”

“Jordklodens ild er allerede begyndt at kom­me i kontakt med vandet, og cykloner er be­gyndt at vise sig, hvilket de herrer amerika­nere kalder for “El Ninio-fænomenet”. Det er ikke “El Ninio”, men jordklodens ild, som er kommet i kontakt med vandet, og som spre­der sig videre ud i havet. På grund af dis­se rev­ner vil jordskælve, både på fast­lan­det og på havbunden, og andre forfær­de­lige ting fin­de sted i vandet og på jorden. Der findes ik­ke den kystby, som ikke vil bli­ve skyllet bort, hvorpå vor planet vil begynde at synke ned i havet, fordi jordklodens akse allere­de er begyndt at forskydes, som et re­sul­tat af alle de eksperimenter, som er blevet udført.”

“Jeg har mange gange været i kontakt med rum­væsener. Jeg har rejst bevidst til Venus og Mars ved hjælp af min Astrale Krop, og derfor kan jeg bevidne, hvor vidunderlige de­res beboere er. Der findes ikke ord til at beskrive deres visdom, kultur og det gud­dom­melige liv, de lever.”

“Alle interplanetariske rumskibe er solener­gi­drevne. De er lavet af et materiale, som ik­ke eksisterer her, og som er resistent mod kug­ler og alt. De er lavet i ét stykke, uden svejs­ninger, sammenføjninger eller nitter og bliver manøvreret ved hjælp af knapper.”

“Alle mennesker har en Guddommelig Gnist inde i sig selv, som kaldes for Sjælen, Bud­dhata eller Det Inderste Væsen. Men, selv om den har forskellige navne, er det i vir­ke­ligheden en guddommelig gnist, som driver os afsted, og som giver os styrke til at påtage os en åndelig opgave, ligesom den jeg lærer fra mig. Dette Inderste Væsen eller denne Sjæl er fanget inden i alle vores dårligheder, fejl eller psykologiske jeg, som esoterisk kaldes for “Ego”, og som for­hindrer det Inderste Væsens frie udfoldelse, fordi de tager mag­ten over mennesket og styrer det.”

“Ved dette arbejde med at dræbe dit “Ego”, som jeg påviser, vil du opnå Videnskabelig Kyskhed og lære at elske Menneskeheden. Den som ikke arbejder med at opløse sine fejl, vil aldrig opnå Kyskhed og vil aldrig kun­ne føle kærlighed til andre, fordi han ik­ke elsker sig selv.”

“Dette er det Astrale Plan eller den “Femte Dimension”, hvor hverken vægt eller afstand eksisterer, og hvor den Astrale Krop hører hjemme; en krop nøjagtig ligesom den fysi­ske krop, men som er lavet af energi og be­væ­ger sig med voldsom fart, lige så hurtigt som tanken, og som kan udforske, hvad den vil over hele Universet.”

“Et mantra er et magisk ord, som gør det muligt for os at forlade vores fysiske krop for derefter at vende tilbage til den med fuld bevidsthed.”

mantra LA RA S
mantra FA RA ON

“Kære læser: Jeg taler så klart og tydeligt som muligt, for at du skal forstå nødvendig­heden af alvorligt at tage fat på arbejdet, fordi en­hver som arbejder vil undgå faren. Det er ikke for at du skal udvikle teorier eller dis­ku­tere, men for at du kan opleve den sande lære, som jeg giver dig i denne bog, da der ikke læn­gere er andet vi kan gøre.”

Indholdsfortegnelse
 • Introduktion
 • Herkolubus Eller Rød Planet
 • Atomeksperimenter og Havet
 • Rumvæsener
 • Døden
 • Den Astrale Udfoldelse
 • Slutnote
Технические особенности
 • Количество страниц 64
 • Форматы 12,5 × 18 см
 • Блок шитый
 • Обложка с покрытием плёнки
 • Цена продажи 7,00 €