Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

HERKOLUBUS LUB CZERWONA PLANETA
V.M. Rabolú

«Książkę tą napisałem z wielkim poświę­ceniem, leżąc w łóżku, nie mogąc stanąć na nogi, ani nawet usiąść. Ale widząc istniejącą po­trzebę ostrzeże­nia Ludzko­ści przed zbli­ża­ją­cym się kataklizmem podjąłem tą wielką próbę.»

«Herkolubus lub Czerwona Planeta jest 5 lub 6 razy większa od Jowisza, jest za­tem ol­brzy­mim gigantem, którego nic nie za­trzyma ani nie zmieni jego kierunku ru­chu.»

«Naukowcy i cały świat popada w pani­kę, zanim jeszcze dojdzie do kataklizmu, ale obawy przed Bogiem nie ma w żadnym zie­mianinie. Wierzą, że są panami i wład­cami ży­cia, że są silni, ale teraz zobaczą, że jest Boska Sprawiedliwość, która ocenia nas we­dle naszych czynów.»

«Dno morskie usiane jest wieloma usko­kami, o dużej głębokości, które już mają kon­takt z ogniem we wnętrzu Ziemi, a to właś­nie z powodu prób atomowych doko­nywa­nych przez naukowców i przez siły, które uważają się za siły, a nie biorą pod uwagę konsekwencji swoich barbarzyńskich dzia­łań, które kierowali i kierują przeciw plane­cie i przeciw Ludzkości.»

«Ogień z wnętrza Ziemi już ma kontakt z wodą i stąd pojawiają się cyklony, które pa­nowie Amerykanie nazywają «zjawiskiem El Ninio». To nie jest żadne «El Ninio», to jest kontakt ognia z wnętrza Ziemi z wodą, przenoszony dalej przez ocean. W zależno­ści od uskoku pojawią się trzęsienia dna mor­skiego, trzęsienia ziemi, straszliwe ka­tastrofy na morzu i lądzie tak, że nie zosta­nie ani jedno miasto nadmorskie bez śladów zde­wastowania. Rozpocznie się zalanie na­szej planety przez ocean, ponieważ przesu­nięta została oś ziemska, na skutek wykona­nych prób atomowych.»

«Zetknąłem się wielokrotnie z nie-ziemia­nami, byłem na Wenus i na Marsie, po­dró­żu­jąc świadomie moim Astralnym Cia­łem i mo­gę zapewnić, dać świadectwo o tych wspa­nia­łych mieszkańcach, a brak mi słów do opi­sania ich mądrości, ich kultury i aniel­skiego życia, jakie wiodą.»

«Międzyplanetarne statki kosmiczne po­ruszają się przy użyciu energii słonecznej. Zbudowane są z materiału, jakiego u nas nie ma, a który jest odporny na kule i wszystko inne, są jednolite, nie mają śladów spawa­nia, łączenia czy nitowania, a sterowane są za pomocą przycisków.»

«Każda istota ludzka nosi w sobie Boską Iskrę, nazywaną Duszą, Budhatą, Esencją. Ma wiele nazw, ale w rzeczywistości jest boską iskrą prowadzącą nas i dającą nam siłę do rozpoczęcia pracy duchowej, takiej jak ta, którą ja nauczam. Ta Esencja, czy Dusza jest otoczona naszymi słabościami, wadami i psychologicznym jestestwem, któ­re na uży­tek wewnętrzny nazwiemy Ego, i które to właśnie nie pozwalają jej wolno się wyrażać, gdyż zajmują się reprezentowa­niem i kiero­waniem osoby.»

«Poprzez to, wskazane przeze mnie, dzie­ło uśmiercenia Ego, można uzyskać Na­uko­wą Czystość i nauczyć się kochać Ludz­kość. Ten, kto nie pracuje nad likwidacją wad, nigdy nie osiągnie Czystości i nigdy nie bę­dzie mógł odczuć miłości do innych, gdyż nie kocha samego siebie.»

«To jest Płaszczyzna Astralna lub Piąty Wymiar, gdzie nie ma siły ciężkości ani od­ległości, gdzie należy Ciało Astralne; ciało takie samo jak fizyczne, posiadające energię, poruszające się z ogromną szybkością, jak myśl, zdolne do zbadania czegokolwiek ze­chce we Wszechświecie.»

«Mantra jest magicznym sło­wem, któ­re pozwala nam opuścić nasze fi­zyczne ciało oraz do niego powrócić w peł­nej świa­do­mości.»

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

«Drogi Czytelniku: Mówię jasno, abym został dobrze zro­zumiany, że konieczne jest wzięcie się na poważnie do pracy, gdyż tylko ten, który pracuje uniknie zagłady. To nie jest temat do formułowania teorii, czy dyskusji, ale do wypróbowania tej prawdzi­wej nauki, jaką przekazuję za pośrednic­twem tej książki, jako że nie pozostało nam nic innego, do czego moglibyśmy się uciec.»

Spis Treści
 • Wstęp
 • Herkolubus lub Czerwona Planeta
 • Próby Atomowe i Ocean
 • Nie-Ziemianie
 • Śmierć
 • Rozpostarcie Astralne
 • Uwagi Końcowe
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €